Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělání

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělání

A Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Do Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace, budou k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 děti přijímány na základě doložení bydliště dítěte ve spádové oblasti školy a dále dle souboru kritérií sestavených ředitelem školy, na jejichž základě bylo stanoveno pořadí žadatelů.

Zvolená kritéria:

Základní kritéria:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace (3 body).
 2. Dítě, které má trvalý pobyt v obci, které nemá spádovou základní školu (2 body).

Doplňkové kritérium:

 1. Starší sourozenec (sourozenci) je (jsou) žákem (žáky) Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace (1 bod).

V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.

 

B Počet žáků, které je možné přijmout:

Pro školní rok 2024/2025 je možné přijmou maximálně 60 žáků do dvou tříd.

 

C Popis formálních a případných dalších částí zápisu

Průběh zápisu pro školní rok 2024/2025  je následující: 

 1. Zákonný zástupce nahlásí své jméno, prokáže se občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.
 2. Zákonný zástupce vypíše žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 3. Zákonný zástupce vyplní ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem školy zápisový lístek.
 4. Zákonný zástupce si vyzvedne potřebné formuláře (přihlášku do školní družiny, přihlášku ke školnímu stravování apod.)
 5. V případě, že zákonný zástupce přišel i s dítětem, projde dítě orientačním posouzením školní připravenosti ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Předmětem posouzení je:
  1. sociální zralost dítěte,
  2. základní vyjadřovací schopnosti (básnička, písnička),
  3. hrubá a jemná motorika,
  4. kresba postavy,
  5. znalost základních barev,
  6. matematická představivost v oboru čísel do 5, znalost základních tvarů,
  7. všeobecné znalosti přiměřené věku. 

Posouzení neslouží k zařazení dítěte do konkrétní třídy, poskytuje pouze základní představu o tom, zda je dítě zralé pro přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud mají pedagogičtí pracovníci pochybnosti, doporučí zákonnému zástupci spolupráci se školským poradenským zařízením.

V Mostě dne 28. 2. 2024