Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Základní informace

Základní informace - školní družina

Školní družina je nedílnou součástí školy. Pracuje v 5 odděleních. Kapacita ŠD je 113 dětí. ŠD je otevřena od 6:00 do 8:45 hod. a od 11:40 do 17:00 hod. (v ranních hodinách je možno žáka přivést pouze do 7:15; pokud vyučování začíná v 8:55, pak je možno žáka přivést do 8:00)

Mimo pravidelné výchovné činnosti jsou každý měsíc organizovány dle plánu práce ŠD větší či menší sportovní či společenské akce, jichž se účastní všechny nebo většina dětí docházejících do ŠD. V tomto směru je školní družina velmi aktivní a práce vychovatelek opravdu příkladná. Mimo klasické provozní hodiny ŠD věnují vychovatelky dětem čas i o víkendy.

Úplata za docházku do školní družiny činí 120,- Kč za měsíc. 

Úplata je hrazena pouze bezhotovostní platbou na účet školy č. 235 681 197/0600, variabilním symbolem je identifikační číslo přidělené školou. Úhradu budou rodiče provádět takto: 

            za období leden – červen daného roku (720,- Kč, nikoliv měsíčně) do 15. 1. daného roku.

            za období září – prosinec daného roku (480,- Kč, nikoliv měsíčně) do 15. 9. daného roku.

 

Celý Řád školní družiny ke stažení zde.

Řád školní družiny (zkrácená verze)

Do školní družiny se přijímá dítě po odevzdání zápisního lístku. Odhlášeno může být dítě písemně jen na konci měsíce.

Vyřadit dítě ze školní družiny je možné za těchto podmínek:

 • žák soustavně svým projevem narušuje kázeň a pořádek
 • ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních
 • dlouhodobě svévolně a bez omluvy nenavštěvuje ŠD
 • z jiných zvláště závažných důvodů

Postup při vyřazování dítěte:

 • napomenutí
 • důtka (sdělení rodičům)
 • důtka vedoucí vychovatelky (sdělení rodičům)
 • důtka ředitele školy (sdělení rodičům)
 • dočasné vyřazení na 1 týden
 • vyřazení ze školní družiny

Odchody ze ŠD:  

Po obědě 12:30 - 13:30, odpoledne 15:00 - 17:00

Výjimku může povolit vychovatelka na písemnou žádost rodičů (lístek obsahuje jméno, datum, dobu propuštění, podpis). Na telefonické vzkazy nebude brán zřetel.

Při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby (17:00 hod.) vychovatelka telefonicky zjistí důvod a vyčká příchodu rodičů.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáka - žák je povinen se řídit pokyny vychovatelky.

Spolupráce s TU - předávání dětí v prostoru šatny školy; informace o dětech (nemoc, tel. číslo apod.)

Účast na zájmovém kroužku - vedoucí je povinen si děti převzít u vychovatelky a po ukončení kroužku děti přivést zpět.

Dočasné umístění dětí, které nejsou zapsány do ŠD, např. při dělených hodinách nebo v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, se děje na základě písemné dohody mezi rodiči a vychovatelkou.

Školní jídelna - vychovatelka dbá na slušné chování, správné stolování, dodržování hygienických návyků a pitný režim.

Činnosti organizované ŠD jsou zahrnuty v celoročním plánu ŠD a zapsány v Přehledu výchovné vzdělávací činnosti.

Upozorňujeme, že je třeba uhradit úplatu za příslušná období do 15. dne následujícího měsíce (tj. do 15. 9. a 15. 1.), v opačném případě nebude moci díte do školní družiny docházet.

Vychovatelky:

 • Bc. Michaela Janoutová
 • Dana Sochůrková
 • Alice Šarniková
 • Milena Kopecká
 • Ludmila Kršková