Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Inspekční zpráva České školní inspekce

Inspekční zpráva České školní inspekceV měsíci listopadu 2021 na naší škole probíhala inspekční činnost České školní inspekce. Nutno říci, že jsme obstáli na výbornou, i když samozřejmě prostor pro zlepšování se najde vždy. Celou Inspekční zprávu si můžete přečíst kliknutím na tento odkaz.

Dovolím si ze zprávy ocitovat několik pasáží:

"Společným rysem hospitovaných hodin na obou stupních byla příjemná a podnětná pracovní atmosféra. Ve vztahu učitel a žák byla zjevná důvěra a jasně nastavená a vyžadovaná pravidla, což příznivě ovlivňovalo zapojování žáků do procesu učení. Ve výuce byla patrná vysoká odbornost pedagogů, často propojená s jejich velmi dobrými didaktickými dovednostmi. V rámci podpory výuky jsou pedagogové i vedení školy velmi aktivní, pravidelně organizují mnoho nadstandardních aktivit, které žákům umožňují získané znalosti a dovednosti používat, upevňovat. Škola se cíleně zaměřuje na čtenářskou gramotnost, čtenářství a pisatelství, které podporuje i umístěním volně přístupných knihoven ve třídách i na chodbách. Žáci mají příležitost rozvíjet čtenářství i v rámci celoškolních akcí, například projektových dní...."

"Zhlédnuté hospitované hodiny byly promyšleně připraveny a metodicky i organizačně dobře vedeny. Při vzdělávání dobře spolupracovali učitelé s asistentkami pedagoga i školními asistentkami, jejich podpora byla ve všech třídách pro žáky přínosná.

Vzdělávání v přípravné třídě probíhalo v souladu s cíli školního vzdělávacího programu, učitelka vstřícným přístupem respektovala individuální potřeby dětí, děti průběžně aktivizovala a udržovala jejich pozornost. Děti se zapojovaly do činností, spolupracovaly, odpovídaly na otázky, komunikovaly na přiměřené úrovni s pedagožkou i mezi sebou. Dostatek prostoru byl věnován systematickému rozvoji jejich komunikativních dovedností.

Při vzdělávání na prvním stupni významně přispívalo k udržení pozornosti žáků časté střídání  činností.  Názornost   ve  výuce  byla   účelně  podpořena   učebními   pomůckami i didaktickou technikou. Žáci byli efektivně motivování a aktivizováni. Podporována byla jejich tvořivost a obsah učiva byl provázán s jejich znalostmi z reálných situací. Žáci vhodně spolupracovali a poskytovali si vzájemnou pomoc. Zařazování skupinové nebo párové výuky podporovalo rozvoj kooperativních kompetencí žáků. Účelně byly zařazovány relaxační a pohybové aktivity. V závěru vyučovacích jednotek byl ponechán prostor pro shrnutí a upevnění učiva. Učitelky zdařile pracovaly s formativním hodnocením.

Na druhém stupni  převažovala  výuka  s aktivizujícími prvky  a samostatnou  prací  žáků, v některých hodinách se vyskytla skupinová práce, ojediněle kooperace žáků. Žáci měli dostatek prostoru  k vyjádření  vlastního  názoru,  byli  systematicky  vedeni  ke čtenářství i v naukových předmětech. Týmová spolupráce pedagogů v tandemové výuce umožnila komplexnější vzdělávání a soustavnější podporu žáků..."

"V pedagogickém vedení školy se pozitivně projevují dlouhodobé manažerské dovednosti ředitele školy. Organizační, řídicí i kontrolní kompetence jsou účelně rozděleny mezi ředitele a zástupkyně pro první a druhý stupeň. Na chodu školy účinně participují všichni zaměstnanci. Na tvorbě plánu pedagogického rozvoje školy se podílí i pedagogové, proto se s ním lépe identifikují. V souladu s koncepcí školy vytvářejí učitelé své vlastní plány osobního rozvoje, se kterými vedení školy systematicky pracuje a vyhodnocuje je. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je v souladu se vzdělávacími záměry školy. Stěžejním cílem je být školou, kde se žáci aktivně učí, spolupracují, dokáží řídit a plánovat svoji práci..."

"K výraznému zkvalitnění vzdělávacího procesu přispívá zapojení do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Škola v roce 2017 zvítězila ve výběrovém řízení Nadace The Kellner Family Foundation a je podporována jak finančně, tak metodicky. Zapojením do celorepublikové  učící  se   komunity   mohou  pedagogové   společně   sdílet   zkušenosti a vzájemně se inspirovat, což se pozitivně projevuje v používání moderních metod a forem ve výuce. Jedna z učitelek prvního stupně byla v letošním roce semifinalistkou odborné ceny Global Teacher  Prize  Czech  Republic. Byla  oceněna  zejména  za  individuální  přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod, zapojení do mimoškolních aktivit a odborné komunity..."