Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně školy:

Mgr. Lenka Gromanová

Konzultační hodiny ve škole: úterý 12:45 – 13:30 h (nebo kdykoliv po telefonické domluvě)

Telefon: +420 777 994 772

E-mailgromanova@8zsmost.cz

Kancelář: 2. patro - třída 9. A (naproti výtahu), popř. kabinet přírodopisu (také 2. patro)

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, milé děti, níže naleznete aktuální informace Ministerstva školství ČR k přijímacímu řízení na střední školy, Je však třeba vzít v potaz, že v současných dnech se projednává návrh změn a že nakonec bude přijímací řízení organizováno jinak. O všech změnách Vás budeme informovat.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Celé znění pokynu MŠMT naleznete zde:

https://www.cermat.cz/files/files/2023_-_Sdeleni_o_terminech_2.pdf

 

Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy - zatím není schváleno, jedná se pouze o návrh

Součástí legislativních úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče. Díky digitalizaci procesu přijímání bude tímto způsobem každý uchazeč přijat pouze do jedné školy, a to do té, ve které uspěl a byla u něho více preferovaná, a zároveň s tím odpadne odevzdávání zápisových lístků do škol, kam byl uchazeč přijat. 

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny

 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních v jednotném informačním systému.
 • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i nematuritních oborů.
 • Změnu některých termínů souvisejících s přijímacím řízením do středních škol, zejm. jde o termín pro podávání přihlášek do oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky, který je stanoven do 20. února 2024; dále pak termíny pro konání školních přijímacích zkoušek a termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Konkrétní harmonogramy a termíny budou součástí připravované metodiky. V roce 2024 bude možné podat přihlášku nejdříve od 1. února, v letech následujících to bude možné, jakmile školy zveřejní svá kritéria.
 • Podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana. Elektronická forma přináší zjednodušení administrativních procesů všech účastněných stran. Dále bude umožněno podat přihlášky listině s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.
 • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
 • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.
 • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí JPZ. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.
 • Třetí a další kola již jednotně nejsou stanovena, je ponecháno v kompetenci ředitelů škol (informační systém zde plní pouze formu registrační kontrolní).

 

Něco málo z legislativy:

Pracovní náplň výchovného poradce ve škole:

(Zpracováno dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

Výchovný poradce je odpovědný řediteli školy.

Metodická a informační činnost

 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů.
 • Podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů.
 • Informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
 • Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovníky.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření.
 • Projednává s učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol, užití slovního hodnocení.
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko -  psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru na žáky s vývojovými a specifickými poruchami učení a chování, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.
 • Projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko -  psychologické poradně.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího programu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky ze složitých rodinných podmínek.
 • Vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření.
 • Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči.
 • Ve spolupráci s PPP zajišťuje rozhodnutí o integraci žáka.
 • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků.

Specifické oblasti

 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy pro žáky.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák).
 • Sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita), navrhuje nápravná opatření.
 • Zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci).
 • Spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem.

Volba povolání

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání.
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, středních odborných učilištích, gymnáziích, víceletých gymnáziích, spolupracuje s třídními učiteli.
 • Shromažďuje nabídky studia na SŠ,G , SOU a další informace o dalším studiu, zajišťuje styk se zástupci SŠ, spolupracuje s Úřadem práce, s PPP.
 • Zodpovídá za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek a výstupního hodnocení žáků k dalšímu studiu.
 • Podává pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích se změněnou pracovní schopností. Zajišťuje pro tyto žáky přihlášky a veškeré potřebné informace
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
 • Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.
 • Podílí se na tvorbě tematického plánu vyučovacího předmětu volba povolání.

Pro žáky!

Využívej služeb výchovné poradkyně!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec. Výchovný poradce je jedna z možných cest k řešení. Navíc by ti měl pomoci s hledáním další školy, až budeš na téhle končit.

Přemýšlíš o těchto otázkách?

 1. Nezvládám nároky, které na mě klade škola? 
 2. Zhoršil se můj školní prospěch? 
 3. Mám problém v komunikaci se spolužáky, s rodiči, s učitelem, s kamarády, se sourozenci popřípadě s někým jiným? 
 4. Mám pocit, že mi někdo ubližuje a nevím, co s tím? 
 5. Nevím si rady sám se sebou? 
 6. Nemám jasno ve volbě střední školy? 
 7. Něco mě tíží a potřebuji si s někým o tom popovídat?

Přijď se poradit v konzultační hodiny, případně se můžeme domluvit individuálně na setkání v jinou dobu. 

Schránka důvěry: 
V přízemí, nad schodištěm, vpravo (anonymně)