Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně školy:

Mgr. Lenka Gromanová

Konzultační hodiny ve škole: úterý 12:45 – 13:30 h (nebo kdykoliv po telefonické domluvě)

Telefon: +420 777 994 772

E-mailgromanova@8zsmost.cz

Kancelář: 2. patro - třída 9. A (naproti výtahu), popř. kabinet přírodopisu (také 2. patro)

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, milé děti, kliknutím na tento odkaz naleznete Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 (bude aktualizováno po vydání dokumentu).

Termíny jsou stanoveny následovně:

 

 

Něco málo z legislativy:

Pracovní náplň výchovného poradce ve škole:

(Zpracováno dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

Výchovný poradce je odpovědný řediteli školy.

Metodická a informační činnost

 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů.
 • Podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů.
 • Informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
 • Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovníky.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření.
 • Projednává s učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol, užití slovního hodnocení.
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko -  psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru na žáky s vývojovými a specifickými poruchami učení a chování, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.
 • Projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko -  psychologické poradně.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího programu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky ze složitých rodinných podmínek.
 • Vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření.
 • Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči.
 • Ve spolupráci s PPP zajišťuje rozhodnutí o integraci žáka.
 • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků.

Specifické oblasti

 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy pro žáky.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák).
 • Sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita), navrhuje nápravná opatření.
 • Zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci).
 • Spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem.

Volba povolání

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání.
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, středních odborných učilištích, gymnáziích, víceletých gymnáziích, spolupracuje s třídními učiteli.
 • Shromažďuje nabídky studia na SŠ,G , SOU a další informace o dalším studiu, zajišťuje styk se zástupci SŠ, spolupracuje s Úřadem práce, s PPP.
 • Zodpovídá za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek a výstupního hodnocení žáků k dalšímu studiu.
 • Podává pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích se změněnou pracovní schopností. Zajišťuje pro tyto žáky přihlášky a veškeré potřebné informace
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
 • Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.
 • Podílí se na tvorbě tematického plánu vyučovacího předmětu volba povolání.

Pro žáky!

Využívej služeb výchovné poradkyně!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec. Výchovný poradce je jedna z možných cest k řešení. Navíc by ti měl pomoci s hledáním další školy, až budeš na téhle končit.

Přemýšlíš o těchto otázkách?

 1. Nezvládám nároky, které na mě klade škola? 
 2. Zhoršil se můj školní prospěch? 
 3. Mám problém v komunikaci se spolužáky, s rodiči, s učitelem, s kamarády, se sourozenci popřípadě s někým jiným? 
 4. Mám pocit, že mi někdo ubližuje a nevím, co s tím? 
 5. Nevím si rady sám se sebou? 
 6. Nemám jasno ve volbě střední školy? 
 7. Něco mě tíží a potřebuji si s někým o tom popovídat?

Přijď se poradit v konzultační hodiny, případně se můžeme domluvit individuálně na setkání v jinou dobu. 

Schránka důvěry: 
V přízemí, nad schodištěm, vpravo (anonymně)