Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Whistleblowing

Whistleblowing - Ochrana oznamovatelů

 

Máte podezření na korupci či jiné protiprávní jednání týkající se činnosti Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace?

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice na ochranu oznamovatele“) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon o ochraně oznamovatelů“) zavedla Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvkové organizace (dále jen "škola") vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a byla určena příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“)

 

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis (§ 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů) spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí na ochranu oznamovatele, a to:

 • Závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správa svěřeneckého fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

 

Upozorňujeme, že škola nepřijímá oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Škola deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany školy.

 

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

 

V souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání k dispozici níže uvedené komunikační kanály.

 

Komunikace s příslušnou osobou:

Funkci příslušné osoby plní externí dodavatel: The most consult s.r.o., IČ 082 90 903, prostřednictvím fyzické osoby Ing. Jan Kodet.

 

Písemná  a ústní komunikace:

Adresa:

Základní škola

Vítězslava Nezvala 2614

434 01 Most 

Obálka musí být zalepena a označena: POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

 

Zabezpečená e-mailová adresa: 

8zs@oznamovatel.organizace-most.cz 

Ústní oznámení:

Ústně na základě osobního nebo telefonického kontaktu: +420 777 735 604

 

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno (např. datová schránka, facebook, apod.), škola nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele. 

 

Další komunikační kanály a kontakty:

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání lze využít další komunikační kanály

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Oznamovatel má v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele možnost podat oznámení uveřejněním.

 

Další kontakty

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných čin